MOJA ZIELONA MIŁOŚĆ

To program  dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ponad 25000zł.

Zadanie to było realizowane przez dzieci ze szkół i oddziałów przedszkolnych Gminy Czarnożyły w Roku Szkolnym 2009/2010. W ramach Programu odbyło się wiele warsztatów, lekcji ekologii, pogadanek i wycieczek. W konkursach uczniowie oprócz wspaniałych prezentów otrzymywali również punkty. Najbardziej zaangażowani pojechali na dwudniową wycieczkę do Zakopanego. Dzięki Programowi MOJA ZIELONA MIŁOŚĆ zakupiliśmy nowoczesny sprzęt do pracowni przyrodniczej. Jest to między innymi: tablica interaktywna, projektor oraz wizualizer, który zastąpił dzieciakom mikroskopy. Teraz wszyscy jednocześnie mogą oglądać ten sam okaz przyrodniczy i wspólnie go omawiać. Nasza szkoła wzbogaciła się również o aparat fotograficzny, radioodtwarzacze CD, filmy przyrodnicze i programy komputerowe, atlasy i książki przyrodnicze oraz wiele innych niezbędnych pomocy dydaktycznych. Dzięki zakupionym sadzonkom roślin upiększyliśmy otoczenie naszej placówki. Podstawowym efektem ekologicznym Programu "MOJA ZIELONA MIŁOŚĆ" jest podniesienie świadomości odpowiedzialności za środowisko naturalne i konieczności ochrony przyrody.
 Projekt był nastawiony na konkretne działania dzieci. Różnorodność form pracy uczniów okazała się skuteczną metodą aktywizacji młodego pokolenia  i budowania postaw proekologicznych. Będziemy nadal podejmować różnorodne akcje na rzecz ochrony naszego środowiska. Chcemy rozwijać rozbudzone pasje i zainteresowania.

"Na cóż mi liczenie i czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie"

-  zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową
im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach corocznie realizuje tematykę ekologiczną. Aktualny program adresowany jest do dzieci grupy przedszkolnej i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach. W jego realizacji wspiera nas Koło Łowieckie  "Cyranka", którego członkowie służą swą bogatą wiedzą na temat zwierząt naszych lasów.

Program został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do wysokości 16.250.00 zł.

Głównym zadaniem naszej placówki jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz uwrażliwianie młodych ludzi na piękno przyrody, a także uzmysławianie im znaczenia czystego środowiska dla ich zdrowia oraz ukazanie możliwości przyczynienia się do zmniejszenie dewastacji otoczenia.

Program zakłada również realizację następujących konkursów: "Piękne i pożyteczne"; "EKO-MODA"; "Z przyrodą za pan brat"'; List do mieszkańców; "Najlepszy ekolog". Uczestnicy konkursów, które już się odbyły otrzymali atrakcyjne nagrody podczas uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego 2011/2012.

Dzięki realizacji programu dzieci miały również możliwość wyjechać na wycieczki ekologiczne. Jedną z nich był wyjazd do Ośrodka Wczasowego w Głazie. Zgodnie z założeniem odbyła się również wycieczka do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Przedszkolaki pojechały też na film przyrodniczy do kina w Częstochowie. Nie zabrakło również wycieczek po najbliższej okolicy. Wycieczka do Leniszek umożliwiła dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą oraz spotkanie z leśniczym i myśliwym.

Uzyskane środki szkoła planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakup środków dydaktycznych. Wśród nich należy wymienić globus fizyczny, mikroskop, model do rysowania mapy poziomicowej oraz zestawy preparatów komórek roślinnych. Wymienione pomoce naukowe z całą pewnością pomogą naszym uczniom rozwinąć ich zainteresowania przyrodnicze.

 

 

„Przyjaźnie, zdrowo i bezpiecznie…”

   Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel rządowego programu „Bezpieczna+”.W naszej szkole realizowaliśmy zadania z niego wynikające w ramach projektu „Przyjaźnie, zdrowo i bezpiecznie” od września do grudnia 2015r. Działania obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,

   Program był adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach, Gimnazjum w Czarnożyłach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.

   „Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

   Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

   Projekt „Przyjaźnie, zdrowo i bezpiecznie…” zaowocował w naszej szkole wieloma przedsięwzięciami, które miały na celu osiągnięcie zamierzonych efektów. Były to m.in.: spotkanie uczniów z policjantem i przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zajęcia warsztatowe dla rodziców i wychowawców na temat radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi, debata samorządów uczniowskich szkół biorących udział w projekcie, władz gminy, przedstawicieli policji i straży na temat „Bezpieczeństwo w Gminie Czarnożyły”, lekcje otwarte oraz występy artystyczne dla rodziców, mieszkańców gminy w czasie Dnia Bezpiecznej Szkoły, happening „Uśmiech nic nie kosztuje, a konflikty rozwiązuje”, akcje charytatywne.

   Na realizację tego projektu uzyskaliśmy wspólnie z pozostałymi szkołami dotację środków publicznych w kwocie 32 800,00zł.

 

 

„Dajmy szanse Ziemi” – zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową
w Czarnożyłach w dziedzinie edukacji ekologicznej od czerwca do października 2013r.

   Efektem realizacji tego zadania był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u uczniów, przedszkolaków, nauczycieli, rodziców i dziadków dzieci.

   Dzięki temu projektowi nasza szkoła wzbogaciła się o następujące pomoce dydaktyczne i sprzęt: mapa Polski, stojak do map, model „Słońce, Ziemia i Księżyc w ruchu”, model Układu Słonecznego, lornetkę wodoodporną, wielofunkcyjny przyrząd do pomiarów ekologicznych, pakiet do badania zasadowości wód, pakiet do oznaczania twardości wody, termometr zewnętrzny i wewnętrzny.

   Koszt całkowity zadania to: 27.007,00.

  

„Żyję w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym – edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej
w Czarnożyłach”

   Zadanie jest realizowane od października 2015r. i będzie kontynuowane do czerwca 2016r. Projekt odpowiada proekologicznym działaniom i inwestycyjnym prowadzonym przez Gminę Czarnożyły, ponieważ jest skorelowany ze „Strategią rozwoju Gminy na lata 2015-2020”.

   W ramach projektu planowane są wycieczki, warsztaty, zajęcia terenowe i stacjonarne. Są to m.in.: wyjazd do Klonowskiej Izby Regionalnej, Ożarowa, Głazu, Rochny, Załęcza Wielkiego, Puszczy Noteckiej i Beskidu Śląskiego; konkursy: literackie, plastyczne, konkursy wiedzy ekologicznej, lekcje otwarte, zajęcia koła przyrodniczego, zajęcia w terenie pod hasłem „Tropem dzikich wysypisk”. Zakupione zostaną także: sprzęt sportowo-turystyczny, gry dydaktyczne, artykuły szkolne i plastyczne, sadzonki roślin i sprzęt ogrodniczy.

   Planowany koszt przedsięwzięcia to 21.900,00zł.

 

„Moja wymarzona ekopracownia”

   Celem programu było utworzenie pracowni przyrodniczej „Leśna Polana” i pozyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Był on realizowany od lipca 2013r. do września 2013r. Zajęcia warsztatowe trwały do grudnia 2014r.

   Głównym założeniem programu było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko oraz przewidywanie skutków zachowań ekspansywnych.

     Na wyposażeniu nowo powstałej pracowni pozostają: tablica interaktywna, rolety, 3 modele do rysowania mapy poziomicowej, mikroskopy szkolne, zestawy preparatów komórek roślinnych, bakterii i wody, plansze ze zwierzętami chronionymi, mapy świata i Polski, gabloty z owadami i porostami, modele szkieletów zwierząt, modele zębów człowieka, biblioteczka z książkami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, zbiór filmów CD i DVD, globus fizyczny.

     Całkowity koszt przedsięwzięcia to: 48.000,00.

     Środki pozyskane z WFOŚ: 42.000,00.