Rekrutacja uczniów

Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. Nr 26, poz.232)

Zasady wewnątrzszkolne


1. Do klasy pierwszej oraz innych oddziałów przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły.

2. Obwód obejmuje następujące miejscowości: Czarnożyły, Gromadzice, Stawek, Emanuelina, Leniszki, Działy.

3. Dzieci z obwodu zapisywanie są na podstawie wydruku otrzymanego przez szkołę z Urzędu Gminy w Czarnożyłach. Terminy zapisów podawane są do publicznej wiadomości. W trakcie zapisów dane
z wydruku weryfikowane są ze stanem faktycznym.

4. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej lub innych oddziałów przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem na pisemny wniosek rodziców.

5. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły. Przy składaniu wniosku rodzice muszą okazać do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka:
- akt urodzenia,
- dowód tożsamości.